REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W POSTACI KURSU JĘZYKOWEGO PRZEZ PLATFORMĘ RAZEM.CO  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Definicje

1. Administrator danych osobowych – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Szkoła Języka Polskiego Together Michał Suchożebrski z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariensztat 8 00-302 Warszawa, akredytowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, numer decyzji RED.546.30.2020.ABA NIP 525-27-09-433, właściciel platformy internetowej razem.co

2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, przekazane przez Słuchacza w procesie zawierania Umowy i niezbędne do wykonania Umowy, korzystania przez Słuchacza z Kursu oraz uczestniczenia w Zajęciach Wirtualnych.

3. Konto – indywidualne konto Słuchacza, za pomocą którego, po zalogowaniu się na stronie internetowej wskazanej zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu, Słuchacz może korzystać z Kursu i uczestniczyć w Zajęciach Wirtualnych.

4. Kurs – usługi nauczania języków obcych (PKWiU 85.59.11), w postaci kursu językowego świadczone drogą elektroniczną obejmujący lekcje z Lektorem, lekcje multimedialne, pliki pdf oraz materiały autorskie odpowiednie do realizowanego przez Słuchacza poziomu nauczania, za pośrednictwem Internetu oraz w zależności od kursu poprzez platformę internetową razem.co, serwis Google Meet i Google Classroom,.

5. Lekcje multimedialne – lekcje interaktywne dostępne poprzez Strefę Słuchacza i (lub) platformę Google Classroom, mające na celu pozyskanie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności Słuchacza.

6. Lektor – Wykwalifikowana odpowiednio do standardów Kuratorim Oświaty i danego kursu osoba prowadząca zajęcia on-line.

7. Platforma razem.co – platforma internetowa razem.co wykorzystywana do świadczenia usług w postaci kursu językowego za pośrednictwem Internetu, będąca systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

8. Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług w postaci kursu językowego przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Szkoła Języka Polskiego Together Michał Suchożebrski z siedzibą w Warszawie 

9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

10. Słuchacz –osoba korzystająca z usług Kursu, która zawarła na odległość umowę o świadczenie usług Kursu na warunkach niniejszego Regulaminu lub odpowiednio płatnik/opiekun prawny, o ile zawarł on w imieniu Słuchacza umowę o świadczenie usług Kursu na warunkach niniejszego Regulaminu.

11. Strefa Słuchacza – platforma multimedialna zlokalizowana pod adresem www.razem.co, za pośrednictwem której Słuchacz ma możliwość korzystania z  autorskich materiałów szkoleniowych w postaci filmów, nagrań audio, tekstów, ćwiczeń i tablic gramatycznych właściwych dla realizowanego w ramach Kursu poziomu nauczania oraz do kontaktowania się z Sekretariatem Szkoły we wszystkich sprawach związanych z realizacją Kursu i udziałem w Zajęciach Wirtualnych. W przypadku kursu przygotowującego do Egzaminu Państwowego B1 Strefą Słuchacza jest stworzona do potrzeb kursu wirtualna klasa w serwisie Google Classroom.

13. Sekretariat Szkoły znajduje się w siedzibie firmy Szkoła Języka Polskiego Together pod adresem Mariensztat 8, 00-302 Warszawa. 

14. Test kwalifikacyjny – test językowy przeprowadzany przez Słuchacza on-line, na podstawie którego Słuchacz zostaje zakwalifikowany do właściwego poziomu nauczania.

15. Umowa – zawarta przez Słuchacza na odległość, na warunkach niniejszego Regulaminu, umowa o świadczenie przez placówkę kształcenia ustawicznego Szkołę Języka Polskiego Together z siedzibą w Warszawie przez czas nieokreślony, usług w postaci kursu językowego za pośrednictwem Internetu, poprzez platformę internetową razem.co.

16. Zajęcia Wirtualne – zajęcia realizowane z wykorzystaniem Internetu, poprzez platformę razem.co, platformę Google Meet oraz platformę Google Classroom w grupie wirtualnej, z Lektorem dostępnym w czasie rzeczywistym, z możliwością dwustronnej komunikacji Słuchacz – Lektor oraz w formie 15-sto minutowych konwersacji telefonicznych z lektorem.

§ 2 Zawarcie i wykonywanie Umowy

1. Podstawą świadczenia usług Kursu jest Umowa zawarta na odległość pomiędzy Słuchaczem oraz Szkołą Języka Polskiego Together oraz uiszczenie przez Słuchacza opłaty, o której mowa w § 3 pkt. 3 Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy Słuchacz zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz wskazać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy, poprzez wypełnienie odpowiednich pól oznaczonych na formularzu oraz dokonać aktywacji zawartego w formularzu odpowiedniego przycisku o treści „zawieram umowę z obowiązkiem zapłaty” lub podpisać umowę odręczni i wysłać podpisany egzemplarz pod adres biuro@together-school.pl

3. Słuchacz zawierając Umowę oświadcza, że rozumie i akceptuje system nauczania oraz sposób i warunki świadczenia usług Kursu, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz akceptuje, że zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem uiszczania ceny za Kurs, jak również potwierdza otrzymanie Pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz udostępnienie wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Umowa po jej zawarciu zgodnie z § 2 pkt. 2 Regulaminu wchodzi w życie po uiszczeniu płatności pierwszej opłaty, zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu tj. zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Szkoły.

5. Realizacja usług Kursu rozpoczyna się w momencie wejścia Umowy w życie zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu

6. W przypadku opłat ratalnych Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że brak korzystania przez Słuchacza z Zajęć Wirtualnych w okresie obowiązywania Umowy, bez względu na przyczynę, nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uiszczania miesięcznych opłat za Kurs na zasadach określonych w § 3 ust. 2, z uwagi na ponoszone przez Szkołę, w celu należytego wykonania Umowy, koszty

§ 3 Cena i forma płatności za Kurs

  1. Cena za Kurs obejmuje wszystkie składniki świadczenia Szkoły na rzecz Słuchacza.

2. Słuchacz zobowiązany jest do uiszczania ceny za Kurs za cału kurs z góry w przypadku opłaty całkowitej lub za każdy miesiąc z góry jeżeli dany kurs ma możliwość opłaty ratalnej poprzez obciążanie kary płatniczej lub przelewami na rachunek bankowy Szkoły najpóźniej do dnia rozpoczęcia korzystania z Kursu w danym miesiącu.

§ 4 Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy

1. Słuchaczowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w formie dokumentowej lub pisemnej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o zleceniu w każdym momencie obowiązywania Umowy, ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca, za który Słuchacz uregulował płatność zgodnie z § 3 ust. 2, który to okres wypowiedzenia obowiązuje także w przypadku rozwiązania Umowy z ważnych powodów.

2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku braku uregulowania przez Słuchacza płatności w terminie 2 (dwóch) tygodni od terminu płatności za Kurs zgodnie z § 3 ust.2.

3. Po bezskutecznym upływie terminu płatności za Kurs zgodnie z § 3 ust. 2 możliwość korzystania przez Słuchacza z Kursu zostaje zawieszona.

4. Uregulowanie zaległej płatności do końca okresu zawieszenia możliwość korzystania przez Słuchacza z Kursu, o którym mowa w § 4 ust. 3, umożliwia Słuchaczowi powrót do kontynuowania Kursu w ramach Umowy, z zastrzeżeniem zmiany miesięcznego okresu rozliczeniowego.

5. Po uregulowaniu płatności przez Słuchacza zgodnie z § 4 ust. 4, pierwszym dniem miesięcznego okres rozliczeniowego będzie data uregulowania płatności z góry miesięcznej ceny za Kurs.

§ 5 Zajęcia Wirtualne

1. Zajęcia Wirtualne oraz Lekcje multimedialne Słuchacz realizuje z wykorzystaniem posiadanego przez Słuchacza sprzętu, z zastrzeżeniem że Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z brakiem sprzętu o minimalnej konfiguracji, niezbędnego systemu operacyjnego oraz łączy internetowych o parametrach wskazanych w § 6 Regulaminu.

2. Uzyskanie przez Słuchacza dostępu do rezerwacji Zajęć Wirtualnych następuje po otrzymaniu dostępu do Strefy Słuchacza.

3. Słuchacz powinien uczestniczyć we wszystkich Zajęciach Wirtualnych, które zarezerwował.

4. Słuchacz w ramach Kursu ma możliwość realizacji wszystkich poziomów nauczania oferowanych przez Szkołę Wirtualną, właściwych zgodnie z wynikami Testu kwalifikacyjnego.

5. Aby ukończyć dany poziom nauczania w ramach Kursu Słuchacz powinien uzyskać wynik pozytywny z testu przeprowadzanego na zakończenie każdego poziomu nauczania (Test Poziomujący). Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 65% punktów .

6. W razie ukończenia przez Słuchacza w ramach wybranej Oferty Kursu kolejnych poziomów nauki z wynikiem pozytywnym, zaliczenia wszystkich przewidzianych Testów Poziomujący oraz uiszczenia wszystkich bieżących należności tytułem ceny za Kurs, Szkoła na życzenie Słuchacza wystawi odpowiedni certyfikat potwierdzający zaliczenie określonego poziomu nauczania.

7. Słuchacz przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na rejestrowanie Zajęć Wirtualnych w których bierze on udział, celem późniejszego odtwarzania tych Zajęć Wirtualnych przez siebie lub innych słuchaczy uczestniczących w danych Zajęciach Wirtualnych. Z możliwości odtworzenia nagranych Zajęć Wirtualnych Słuchacz może skorzystać wyłącznie przez okres 30 dni po zakończeniu danych Zajęć Wirtualnych.

8. Platformy razem.co, na których prowadzone są Zajęcia Wirtualne mogą być wykorzystywana przez Słuchacza tylko w celu przewidzianym tematyką Kursu.

9. Zakazuje się Słuchaczowi dostarczania za pośrednictwem Platformy razem.co treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 Wymagania sprzętowe

1. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, iż do korzystania z Kursu zgodnie z Regulaminem i uczestnictwa w Zajęciach Wirtualnych oraz realizacji Lekcji multimedialnych powinien on dysponować sprzętem o minimalnej konfiguracji sprzętowej, niezbędnym systemem operacyjnym oraz łączem internetowym o parametrach wskazanych poniżej w § 6 Regulaminu. Szkoła nie zapewnia sprzętu, systemu operacyjnego ani łącza w celu przeprowadzenia Kursu.

2. Minimalna wymagana konfiguracja sprzętowa :

 a) Procesor 2GHz Intel® Pentium® 4lub 2GHz Intel Pentium Core Duo,

b) System: Windows 7/8/10, MacOS 11, Android 5.0

c) RAM 4 GB

d) HDD: 500 MB wolnej przestrzeni na dysku

 e) Karta sieciowa LAN [Mbps]: 10/100/1000

f) Monitor pracujący w rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej;

g) Klawiatura, myszka, słuchawki, mikrofon;

h) Kamera wideo (zalecana);

i) Połączenie z siecią Internet zapewniającą transfer na poziomie min. Pobieranie 3Mb/s i wysyłanie. 1Mb/s z opóźnieniem

mniejszym niż 100ms (zalecane połączenie LAN).

3. Do korzystania z Kursu i uczestnictwa w Zajęciach Wirtualnych oraz realizacji Lekcji multimedialnych niezbędne jest prawidłowe zainstalowanie na komputerze dysponowanym przez Słuchacza wszystkich komponentów, w tym karty muzycznej.

4. Niezbędne oprogramowanie do uczestnictwa w Zajęciach Wirtualnych oraz realizacji Lekcji multimedialnych :

a) system operacyjny: Windows 7+, MacOS 10.9+

b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 52 lub wyższej, Google Chrome w wersji 56 lub wyższej.

5. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej urządzenia mobilne typu tablet lub telefon mogą być wykorzystane do uczestniczenia w Zajęciach Wirtualnych oraz realizacji Lekcji multimedialnych, jeżeli spełniają następujące warunki:

a) system operacyjny: iOS w wersji 11 lub nowszej, Android w wersji 5 lub nowszej;

b) urządzenie podłączone do sieci Internet z prędkością min. 512Kb/s z opóźnieniem nie większym niż 100ms.

6. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, iż system niezbędny do korzystania z Kursu i uczestnictwa w zajęciach Wirtualnych oraz realizacji Lekcji multimedialnych nie wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług Kursu zaistniałych z przyczyn technicznych niezawinionych i niezależnych od Szkoły, a wywołanych przez działania osób trzecich lub siłę wyższą.

8. W przypadku wątpliwości i problemów związanych z realizacją Kursu i uczestnictwem w Zajęciach Wirtualnych oraz realizacji Lekcji multimedialnych Słuchacz może zwracać się do Sekretariatu dyżurującego w terminach wskazanych w Strefie Słuchacza.

§ 7 Zasady użytkowania Konta przez Słuchacza

1. W ramach Kursu Słuchacz otrzymuje indywidualne Konto.

2. Słuchacz, po wejściu w życie Umowy zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu otrzyma, na wskazany przez siebie w formularzu adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej oraz indywidualny login oraz hasło umożliwiające zalogowanie się do Konta i korzystanie z Kursu oraz uczestniczenie w Zajęciach Wirtualnych oraz realizację Lekcji multimedialnych.

3. Słuchacz zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a) działania w sposób nie naruszający praw innych słuchaczy;

b) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych słuchaczy;

c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;

d) nieudostępniania osobom trzecim haseł dostępowych do Konta.

e) kopiowania i rozpowszechniania treści platformy internetowej 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

a) bezprawne działania innych słuchaczy Kursu;

b) niezgodny z celem Kursu sposób, w jaki Słuchacz korzysta z Konta, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

c) jakiekolwiek szkody Słuchacza wynikające nieprawidłowego udostępniania przez niego Konta osobom trzecim;

d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Słuchacza do Konta, z zastrzeżeniem że w takiej sytuacji Słuchacz powinien niezwłocznie zawiadomić swojego Lektora bądź Recepcję Szkoły, celem zablokowania nieuprawnionego korzystania z Konta przez osoby trzecie;

e) działania oprogramowania lub sprzętu należącego do Słuchacza, które uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z Kursu i uczestnictwo w Zajęciach Wirtualnych lub realizację Lekcji multimedialnych, w tym wywołane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Słuchacza, w szczególności włamania oraz wirusy komputerowe.

§ 8 Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy przez konsumentów

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Słuchacz będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu, pod warunkiem że kurs jeszcze nie został rozpoczęty.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Słuchacz jest zobowiązany poinformować Szkołę Wirtualną w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem wysłanym drogą pocztową na adres siedziby Szkoły Together Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, bądź drogą elektroniczną na adres biuro@together-school.pl.  W przypadku oświadczenia wysyłanego listownie rekomenduje się skorzystanie z listu poleconego dla celów dowodowych. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy wszystkie wpłacone przez Słuchacza należności zgodnie z wybraną Ofertą Kursu zostaną zwrócone Słuchaczowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Szkoła Wirtualna została poinformowana o decyzji Słuchacza o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Słuchacz dokonując zapłaty zgodnie z Umową, chyba że Słuchacz wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Słuchacz może wskazad numer rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, na który ma nastąpid zwrot płatności zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem że dla umów finansowanych kredytem bankowym w przypadku odstąpienia od Umowy przysługujący Słuchaczowi zwrot należności będzie dokonywany na rachunek kredytodawcy, który zgodnie z przepisami prawa zobowiązany będzie do rozliczenia się ze Słuchaczem.

§ 9 Polityka Prywatności oraz informacja o przetwarzaniu Danych osobowych Słuchaczy

Polityka Prywatności określa na jakich zasadach Szkoła Języka Polskiego Together zbiera oraz przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz jakie prawa przysługują tym klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Z uwagi na fakt, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”), Szkoła Języka Polskiego Together zachęca swoich klientów do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Suchożebrski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Języka Polskiego Together Michał Suchożebrski, w Warszawie przy ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa. W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@together-school.pl

II. Cel przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO.

1) Wykonanie umowy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania umowy o prowadzenie kursu językowego, w tym do zapewnienia Ci możliwości aktywnego uczestnictwa w kursie, a także do prowadzenia Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2) Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej. Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, tj.:

1) do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,

2) doboru usług do potrzeb klientów Administratora,

3) optymalizacji produktów lub usług na podstawie Twoich uwag i opinii na ich temat,

4) optymalizacji procesów obsługi sprzedaży lub posprzedaży,

5) rozpatrywania reklamacji,

6) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów,

7) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

8) badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,

9) oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni),

10) oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w zakresie określonym prowadzoną i udokumentowaną przez Administratora analizą prawnie uzasadnionych interesów,

11) stosowanie monitoringu wizyjnego, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w skonkretyzowanych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a twoje dane osobowe nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3) Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia Twojego lub innej osoby fizycznej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

4) Przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będzie miało swojej podstawy prawnej w jednym z celów, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie innych celów wyraźnie określonych przez Administratora, wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio wyrazisz na to zgodę i przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Odrębnej zgody wymaga w szczególności: a) przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), realizowane poprzez: • wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez przesłanie Ci oferty handlowej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym) – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, • kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. poprzez przedstawienie Ci oferty handlowej podczas rozmowy telefonicznej) – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Administrator będzie mógł również przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie określonych przez Administratora celów, które nie zostały wymienione w niniejszym punkcie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w innym (nowym) celu. III. Informacja o odbiorcach danych osobowych. Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz:

1) podmioty przetwarzające:

a) podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),

b) podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,

c) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),

d) podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,

e) podmioty świadczące usługi prawne,

f) likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,

g) firmy kurierskie i pocztowe,

h) inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy.

2) niezależni odbiorcy:

a) partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,

b) partnerzy handlowi, będący członkami programu lojalnościowego realizowanego przez Administratora,

3) inni uprzednio wyraźnie upoważni przez Ciebie odbiorcy.

IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem III Polityki Prywatności, w tym:

1) Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy,

b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,

c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

2) Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.

3) Twoje dane osobowe pozyskane w ramach nagrania wideo z obszarów monitoringu wizyjnego (w tym Twój wizerunek utrwalony na tych nagraniach) – nagrania po upływie pewnego czasu (w zależności od poszczególnych konfiguracji sprzętowych) są trwale usuwane ze zbiorów danych osobowych Administratora w procesie nadpisywania pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba że ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do realizacji celu w jakim zostały utrwalone.

VI. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,

2) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) prawo do przenoszenia danych osobowych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą. Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewniania się, że jesteś tym za kogo się podajesz – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym. W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania, z poniższym zastrzeżeniem. Jeżeli sprawa będzie skomplikowana (np. z uwagi na charakter Twojego żądania lub dużą liczbę żądań) miesięczny termin realizacji Twojego żądania może zostać wydłużony jeszcze o dwa kolejne miesiące, o czym Administrator Cię poinformuje w pierwotnym – miesięcznym – terminie, o którym mowa powyżej. Administrator informuje przy tym, że ma prawa odmówić spełnienia Twojego żądania albo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 20 zł, w sytuacji, gdy:

1) nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny zidentyfikować Twojej tożsamości, 

2) Twoje żądanie będzie miało nieuzasadniony lub nadmierny charakter. Odmowa spełniania Twojego żądania przez Administratora powinna zostać uzasadniona jednym z wyżej wymienionych powodów.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu:

1) wykonania umowy – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej umowy przez Administratora; jeżeli nie podasz swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, może on odmówić Ci zawarcia umowy,

2) marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych – jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody; niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia umowy, niemniej Administrator nie będzie Ci mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach nowych produktów i usług, promocjach oraz programach lojalnościowych,

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi w RODO, oraz należycie chroni Twoje prawa w tym zakresie.

IX. Sposób korzystania z plików „cookies”.

Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowego (np. komputera, smartphone-u, tabletu). Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich klientów. Mechanizm ten nie niszczy Twojego urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Cię przez Administratora. Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:

1) zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym,

2) weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

3) statystycznym. Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.

X. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych Administratora, a w przypadku istotnych zmian może zostać o tym fakcie poinformowany również odrębnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail, sms-owo lub innym dostępnym bezpośrednim kanałem komunikacji.